NEWS

97 Tsuyoshi Takano

2019.2.13

Tsuyoshi Takano, Minoru Ijichi, Hajime Itoh, Hideki Fukuda and Susumu Yoshizawa. Complete mitochondrial genome sequences of a deep-sea holothurian species of the genus Scotoplanes (Elasipodida: Elpidiidae). Mitochondrial DNA Part B, 4, 112-113. (2019)