NEWS

91

2018.4.16

Minoru Ijichi, Tsuyoshi Takano, Masumi Hasegawa, Haruka Yashiki, Kazuhiro Kogure, Shigeaki Kojima, and Susumu Yoshizawa. The complete mitochondrial genome of the longfin dragonfish Tactostoma macropus (Stomiiformes: Stomiidae). Mitochondrial DNA Part B, 3, 486-487. (2018)