NEWS

108 Hui Zhang, Susumu Yoshizawa

2019.10.17

Hui Zhang, Susumu Yoshizawa, Wataru Iwasaki, and Weiwei Xian. Seasonal fish assemblage structure using environmental DNA in the Yangtze Estuary and its adjacent waters. Frontiers in Marine Science, 6, 515. (2019)