NEWS

86

2018.4.16

Yohei Kumagai, Susumu Yoshizawa, Yu Nakajima, Mai Watanabe, Tsukasa Fukunaga, Yoshitoshi Ogura, Tetsuya Hayashi, Kenshiro Oshima, Masahira Hattori, Masahiko Ikeuchi, Kazuhiro Kogure, Edward F. DeLong and Wataru Iwasaki. Solar-panel and parasol strategies shape the proteorhodopsin distribution pattern in marine Flavobacteriia. The ISME journal, 12, 1329-1343. (2018)