NEWS

79

2018.4.16

Masayuki Ushio, Hisato Fukuda, Toshiki Inoue, Kobayashi Makoto, Osamu Kishida, Keiichi Sato, Koichi Murata, Masato Nikaido, Tetsuya Sado, Yukuto Sato, Masamichi Takeshita, Wataru Iwasaki, Hiroki Yamanaka, Michio Kondoh, and Masaki Miya. Environmental DNA enables detection of terrestrial mammals from forest pond water. Molecular Ecology Resources, 17, e63-e75. (2017)