NEWS

74

2018.4.16

Hideki Terajima, Hikari Yoshitane, Haruka Ozaki, Yutaka Suzuki, Shigeki Shimba, Shinya Kuroda, Wataru Iwasaki, and Yoshitaka Fukada. ADARB1 catalyzes circadian A-to-I editing and regulates RNA rhythm. Nature Genetics, 49, 146-151. (2017)